Jogi nyilatkozat

A filmlab.hu honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a honlap tulajdonosa nem ad garanciát.

A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást szerződéses ajánlattételre.

A honlap tulajdonosa minden tőle elvárhatót megtesz a honlap és az ezen belül esetleg működő regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, sem alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A honlap tartalmi és formai szempontból az irányadó jogszabályok védelme alatt áll, a honlappal kapcsolatos jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás és egyéb jogi tárgy tekintetében a honlap tulajdonosa a rendelkezés jogát kiköti, azzal szabadon rendelkezik. Erre figyelemmel a honlap bármely tartalmi és formai elemének felhasználása, változtatása vagy egyéb módon történő alkalmazása kizárólag a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, amely kötelezettség megszegése kártérítési és büntetőjogi felelősséget von maga után.